Fracture and Strength of Solids IV

Paper Title Page

Authors: A. Venkatraman, Thiyagarajan Senthilvelan
1285
Authors: S.W. Jung, Jae Hyup Lee, Jae Bok Nam, H.W. Nam, Kyung Seop Han
1297
Authors: Qing Fen Li, Huocai Ni, Sang Lin Yang, Zhaoxia Cui, Xian Hai Peng, Li Quan Wang
1303
Authors: Li Xing Huo, Dongpo Wang, You Feng Zhang, Jun Mei Chen
1315
Authors: Taek Yul Oh, Y.K. Kwon, C.J. Lee, D.S. Kwak
1321
Authors: Li Xing Huo, Y.I. Liu, You Feng Zhang, Hong Yang Jing
1327

Showing 211 to 220 of 221 Paper Titles