Fracture and Strength of Solids IV

Paper Title Page

Authors: Zhuo Zhuang, Shao Xing Qu, Yong Jin Guo
1111
Authors: H.W. Nam, S.W. Jung, W. Hwang, Kyung Seop Han
1117
Authors: Ji Ho Lim, Ji Soon Kim, Kyoung Wook Paik, Y.Y. Earmme
1123
Authors: D.Y. Song, J.B. Park, N. Takeda
1129
Authors: Soon Jong Yoon, S.K. Jeong, Soo Ha Chae
1135
Authors: Jun Qian Zhang, K.P. Herrmann, Xiang Guo Zeng
1141
Authors: P.W. Kim, Soon Hyung Hong, Yu-Chan Kim, B.H. Yeh, Y.G. Won
1153

Showing 181 to 190 of 221 Paper Titles