Fracture and Strength of Solids IV

Paper Title Page

Authors: Zong De Liu, Kun Yang, Xue Ping Mao, Shu Lin Bai, J.Y. An
987
Authors: S.Y. Cho, Chang Hoi Kim, Dong Ho Bae
993
Authors: Yoshinori Kobayashi, Yasunori Tanaka, H. Goto
999
Authors: C.K. Jung, Kyung Seop Han
1011
Authors: Kazuhiro Morino, Fumihito Nishimura, Kunimasa Takahashi, Yun Hae Kim, Hironobu Nisitani
1017
Authors: J.H. Kim, K.H. Kim, K.K. Joung, Kyung Chun Ham, J.I. Song, Sung In Bae
1029

Showing 161 to 170 of 221 Paper Titles