Fracture and Strength of Solids IV

Paper Title Page

Authors: Kotoji Ando, K. Matsui, H. Ishigami
921
Authors: Bin Tuan Wang, Qingxiong Yang
927
Authors: H. Yamamura, Y. Yamada, Ryuichiro Ebara
939
Authors: Chong Soo Lee, W. Hwang, Hyun Chul Park, Kyung Seop Han
945
Authors: Q.Z. Fang, Sheng Sheng Zhang, M.H. Zhao, Y.J. Liu
951
Authors: S.Y. Son, S. Nishida, Nobusuke Hattori, K. Nakano
963
Authors: Jae Do Kwon, Seung Wan Woo, Y.S. Lee, Jong Chul Park, Youn Won Park
975

Showing 151 to 160 of 221 Paper Titles