Fracture and Strength of Solids IV

Volumes 183-187

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.183-187

Paper Title Page

Authors: Bin Tuan Wang, Qingxiong Yang
927
Authors: H. Yamamura, Y. Yamada, Ryuichiro Ebara
939
Authors: Chong Soo Lee, W. Hwang, Hyun Chul Park, Kyung Seop Han
945
Authors: Q.Z. Fang, Sheng Sheng Zhang, M.H. Zhao, Y.J. Liu
951
Authors: S.Y. Son, S. Nishida, Nobusuke Hattori, K. Nakano
963
Authors: Jae Do Kwon, Seung Wan Woo, Y.S. Lee, Jong Chul Park, Youn Won Park
975

Showing 151 to 160 of 220 Paper Titles