Asian Ceramic Science for Electronics I

Volumes 214-215

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.214-215

Paper Title Page

Authors: Weiguang Zhu, Jie Deng, Ooi Kiang Tan, Xiao Feng Chen
183
Authors: Onwona Agyeman, Chao Nan Xu, Yun Liu, Morito Akiyama, Xu Guang Zheng, Morio Suzuki, Tomohiro Harada
193
Authors: Tsuyoshi Ogino, Mamabu Komatsu, Naoki Ohashi, Isao Sakaguchi, Shunichi Hishita, Tadashi Takenaka, Hajime Haneda
199
Authors: Noriko Saito, Hajime Haneda, Won Seon Seo, Kunihito Koumoto
203
Authors: Keiichi Katayama, Masashi Higuchi, Yasuo Azuma, Megumi Yukawa, Manabu Suhara
221
Authors: Yasuhiro Harada, Jun Kuwano, Yasukazu Saito
227

Showing 31 to 40 of 44 Paper Titles