Paper Title:
Effect of the Solvents on the Solution Mixture Derived Polylactide/Hydroxyapatite Composites
  Abstract

  Info
Periodical
Key Engineering Materials (Volumes 254-256)
Main Theme
Edited by
Mário A. Barbosa, Fernando J. Monteiro, Rui Correia, Betty Leon
Pages
477-480
DOI
10.4028/www.scientific.net/KEM.254-256.477
Citation
Y. Li, W. J. Weng, K. Cheng, P. Y. Du, G. Shen, G. R. Han, M.A. Lopes, J. D. Santos, "Effect of the Solvents on the Solution Mixture Derived Polylactide/Hydroxyapatite Composites", Key Engineering Materials, Vols. 254-256, pp. 477-480, 2004
Online since
December 2003
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Quan Hu, Hui Bin Liu, Wen Jian Weng, Kui Cheng, Chen Lu Song, Pi Yi Du, Gao Ling Zhao, Ge Shen, Jian Xun Wang, Gao Rong Han
Abstract:Nano-sized hydroxyapatite (HA) chloroform suspensions were firstly prepared by reactions in an emulsion system of...
553
Authors: Yi Wang, Hong Song Fan, Xian Tao Wen, Yu Mei Xiao, Zhong Wei Gu, Xing Dong Zhang
Abstract:Hydroxyapatite/polymer scaffolds with proper biomechanical properties and stable 3-D porous structure were fabricated by combining gas...
49
Authors: Feng Hui Shi, Jia Li, Bao Yan Zhang, Xue Shi Qiu, Liang Yong Gu
Chapter 3: Composites, Advanced Materials and Nano Materials
Abstract:This article shows us a way to disperse graphene with PEK-c and a method to make graphene/PEK-c films with great surface conductivity. The...
107