High-Toughness Tetragonal Zirconia and Zirconia/Alumina Nano-Ceramics

Abstract:

Article Preview

Info:

Periodical:

Key Engineering Materials (Volumes 264-268)

Main Theme:

Edited by:

Hasan Mandal and Lütfi Öveçoglu

Pages:

2347-2350

Citation:

O. Vasylkiv et al., "High-Toughness Tetragonal Zirconia and Zirconia/Alumina Nano-Ceramics ", Key Engineering Materials, Vols. 264-268, pp. 2347-2350, 2004

Online since:

May 2004

Export:

Price:

$38.00

[1] O. Vasylkiv and Y. Sakka: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 83 (2000), p.2196.

[2] O. Vasylkiv, Y. Sakka, H. Borodians'ka: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 84 (2001), p.2484.

[3] O. Vasylkiv and Y. Sakka: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 84 (2001), p.2489.

[4] O. Vasylkiv and Y. Sakka: J. Ceram. Soc. Japan Vol. 109 (2001), p.500.

[5] O. Vasylkiv and Y. Sakka: Scripta Mater. Vol. 44 (2001), p.2219.

[6] O. Vasylkiv, Y. Sakka, and V. V. Skorokhod: Key Eng. Mater. Vol. 206 (2002), p.39.

[7] O. Vasylkiv, Y. Sakka, and V. V. Skorokhod: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 86 (2003), p.299.

[8] Y. Sakka., T. Suzuki, K. Morita, K. Nakano, K. Hiraga: Scripta Mater. Vol. 44 (2001), p. (2075).

[9] M. Kihara, T. Ogata, K. Nakamura, K. Kobayashi: J. Ceram. Soc. Jpn. Vol. 96 (1988), p.646.

[10] M. Fukuhara: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 72 (1989), p.236.

[11] S. Bhaduri, S. B. Bhaduri, and E. Zhou: J. Mater. Res. Vol. 13 (1998), p.156.

[12] F. F. Lange: J. Mater. Sci. Vol. 17 (1982), p.247.

[13] B. A. Cottom and M. J. Mayo: Scripta Materialia Vol. 34 (1996), p.809.

[14] K. Niihara, R. Morena and D. P. H. Hasselman: J. Mater. Sci. Lett. Vol. 1 (1982), p.13.

[15] A. B. -Leon, Y. Morikawa, M. Kawahara, M. Mayo: Acta Materialia Vol. 50 (2002), p.4555.