Textures of Materials - ICOTOM 13

Volumes 408-412

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.408-412

Paper Title Page

Authors: C.S. Shin, Jong Ho Ryu, Kyu Hwan Oh
1413
Authors: Seung Hyun Hong, Kee Hyun Kim, Dong Nyung Lee
1425
Authors: Joong Kyu An, Keun Hwan Kim, Kyung Keun Um, Dong Nyung Lee
1437
Authors: Xin Ming Zhang, Ya Qing Xiao, Jian Guo Tang, Zhi Yong Chen, Sheng Dan Liu, Zhuo Ping Zhou
1443
Authors: Ya Qing Xiao, Chu Ming Liu, Shunong Jiang, Zhi Yong Chen, Xin Ming Zhang
1449

Showing 221 to 230 of 287 Paper Titles