Textures of Materials - ICOTOM 13

Paper Title Page

Authors: G. Langelaan, Sophie Ryelandt, Francis Delannay, J.H. Root, Paul van Houtte
1389
Authors: C.S. Shin, Jong Ho Ryu, Kyu Hwan Oh
1413
Authors: Seung Hyun Hong, Kee Hyun Kim, Dong Nyung Lee
1425
Authors: Joong Kyu An, Keun Hwan Kim, Kyung Keun Um, Dong Nyung Lee
1437
Authors: Xin Ming Zhang, Ya Qing Xiao, Jian Guo Tang, Zhi Yong Chen, Sheng Dan Liu, Zhuo Ping Zhou
1443

Showing 221 to 230 of 288 Paper Titles