Textures of Materials - ICOTOM 13

Paper Title Page

Authors: Ya Qing Xiao, Chu Ming Liu, Shunong Jiang, Zhi Yong Chen, Xin Ming Zhang
1449
Authors: Moo Young Huh, H.D. Kim, K.R. Lee, Beong Bok Hwang, Olaf Engler
1453
Authors: Knut Sjølstad, Olaf Engler, Stian Tangen, Knut Marthinsen, Erik Nes
1471
Authors: D.F. Zhang, Xiang Ping Jiang, Zhuo Chao Hu, Fu Hui Wang, Liang Zuo
1477
Authors: Shigeo Ohtani, Hirosuke Inagaki
1483
Authors: Q. Zhu, Bradley P. Wynne, John H. Beynon, C.M. Sellars
1489
Authors: Young Hoon Chung, Jae Pyong Ahn, H.D. Kim, Beong Bok Hwang, Olaf Engler, Moo Young Huh
1495
Authors: H.L. Yiu, Jean Savoie, Erik M. Lauridsen, A. Bosland, L. Margulies, S.F. Nielsen, S. Schmidt, M. Zeng
1501

Showing 231 to 240 of 288 Paper Titles