Positron Annihilation - ICPA-13

Paper Title Page

Authors: P.E. Mallon, T.H. Berhane, C.J. Greyling, W.L. Vosloo, H. Chen, Yan Ching Jean
322
Authors: Tamás Marek, Károly Süvegh, Romána Zelkó, Géza Regdon Jr., Klára Pintye-Hódi, Attila Vértes
325
Authors: Hideoki Murakami, Toshihiro Hiejima, Mizuka Sano
331
Authors: Toshiyuki Ohdaira, Ryoichi Suzuki, Hironobu Shirataki, Shin-Ya Matsuno
334
Authors: O.M. Osiele, D.T. Britton, M. Härting, Peter Sperr, M. Topic, S.E. Shaheen, H.M. Branz
337
Authors: Fuminori Saito, Tasuku Yotoriyama, Yasuyuki Nagashima, Yoshiaki Suzuki, Yoshiko Itoh, Akira Goto, Masaya Iwaki, Ituo Nishiyama, Toshio Hyodo
340
Authors: K. Sato, K. Ito, Kouichi Hirata, Run Sheng Yu, Yoshinori Kobayashi
343
Authors: Victor P. Shantarovich, Takenori Suzuki, Chun Qing He, Nikolay Djourelov, I.B. Kevdina, V.A. Davankov, A.V. Pastukhov, Yasuo Ito
346
Authors: Y. Terashima, S. Seki, K. Miyamoto, M. Tashiro, Yoshihide Honda, Seiichi Tagawa
349

Showing 101 to 110 of 161 Paper Titles