Paper Title:
Carbon Nanotubes as Ceramic Matrix Reinforcements
  Abstract

Ownvkycnn" ectdqp" pcpqvwdg" tgkphqtegf" uknkeqp" pkvtkfg" eqorqukvgu" jcxg" dggp" tgcnkugf" d{" jqv"kuquvcvke"rtguukpi0"Qrvkokucvkqp"qh"vjg"ocpwhcevwtkpi"rtqeguugu"jcu"dggp"eqpfwevgf"vq"rtgugtxg" vjg" ectdqp" pcpqvwdgu" kp" eqorqukvgu" cpf" vq" cxqkf" fcocig" fwtkpi" jkij" vgorgtcvwtg" *3922̇E+" cpf" jkij"pkvtqigp"icu"rtguuwtg"*42"ORc+"rtqeguukpi0"Cu"ujqyp"d{"uecppkpi"cpf"vtcpuokuukqp"gngevtqp" oketqueqr{"ectdqp"pcpqvwdgu"jcxg"iqqf"cfjgtgpeg"vq"vjg"uknkeqp"pkvtkfg"itckpu."cu"qdugtxgf"hqt"nqy" cpf"jkij"rtguuwtg"rtqeguukpi"cu"ygnn0"Oqtgqxgt."ectdqp"pcpqvwdgu"jcxg"dggp"hqwpf"vq"dg"nqecvgf" pqv" qpn{" cv" itckp" dqwpfct{" uwthcegu." dwv" oc{" dg" kpeqtrqtcvgf" fktgevn{" kpvq" uknkeqp" pkvtkfg" itckpu0" Eqorqukvgu"ykvj"jkijgt"uvtgpivju"ecp"dg"qdvckpgf"d{"kpetgcukpi"vjg"pkvtqigp"icu"rtguuwtg0""""

  Info
Periodical
Materials Science Forum (Volumes 537-538)
Edited by
J. Gyulai and P.J. Szabó
Pages
97-104
DOI
10.4028/www.scientific.net/MSF.537-538.97
Citation
C. Balázsi, Z. Czigány, F. Wéber, Z. Kövér, Z. Kónya, Z. Vértesy, L. P. Biró, I. Kiricsi, P. Arató, "Carbon Nanotubes as Ceramic Matrix Reinforcements ", Materials Science Forum, Vols. 537-538, pp. 97-104, 2007
Online since
February 2007
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Nguyen Q. Chinh, György Vörös, Péter Szommer, Z. Horita, Terence G. Langdon
1001
Authors: Csaba Balázsi, Zsuzsanna Kövér, Enikõ Horváth, Csaba Németh, Zsolt Kasztovszky, Sándor Kurunczi, Ferenc Wéber
Abstract:Ecnekwo" rjqurjcvgu" cpf" j{ftqz{crcvkvg" pcpqrqyfgtu" jcxg" dggp" rtqfwegf" d{" wukpi" ...
105
Authors: Csaba Balázsi, Esra Özkan Zayim
Abstract:Vjg"rtgrctcvkqp"cpf"ejctcevgtkucvkqp"qh"YQ50315J4Q"rjcug."yjkej"ku"cp"kpvgtogfkcvg"vq" ...
113
Authors: János Ginsztler, László Major, Zsolt Puskás, Margit Koós, János Dobránszky, Michael Giese, Barnabás Szabó, Katalin Albrecht
631
Authors: Yasuo Takahashi, Masakatsu Maeda, Takehisa Doki, Souta Matsusaka
Abstract:Vjg"rwtrqug"qh"vjg"rtgugpv"uvwf{"ku"vq"enctkh{"vjg"tqqo"vgorgtcvwtg"oketq/dqpfkpi"dg/ ...
277