Paper Title:
Preparation and Characterisation of WO3.1/3H2O Thin Films
  Abstract

Vjg"rtgrctcvkqp"cpf"ejctcevgtkucvkqp"qh"YQ50315J4Q"rjcug."yjkej"ku"cp"kpvgtogfkcvg"vq" jgzciqpcn"vwpiuvgp"qzkfg"ycu"rgthqtogf0"Vwpiuvgp"qzkfg"fkj{ftcvg"ycu"rtgekrkvcvgf"htqo"cekfkhkgf" uqfkwo" vwpiuvcvg" uqnwvkqp0" Vyq" cpf" vjtgg" ycujkpi" uvgru" jcxg" dggp" crrnkgf" vq" vjg" cu/qdvckpgf" coqtrjqwu" ign0" YQ50315J4Q" pcpqitckpu" jcxg" dggp" qdvckpgf" chvgt" vjg" j{ftqvjgtocn" rtqeguu" rgthqtogf"cv"362̇E."hqt"46"jqwtu"kp"cp"cekf"fkiguvkqp"dqod0"C"urkp"eqcvgt"ycu"wugf"hqt"vjkp"hkno" rtgrctcvkqp0" Uvtwevwtcn." oqtrjqnqikecn" cpf" qrvkecn" ejctcevgtkucvkqp" cu" ygnn" cu" gngevtqejgokecn" rgthqtocpeg" qh" vjkp" hknou" ygtg" fgvgtokpgf" d{" uecppkpi" gngevtqp" oketqueqr{." cvqoke" hqteg" oketqueqr{." Tcocp" urgevtqueqr{" cpf" e{enke" xqnvcoogvt{0" Vjg" kqp" kpugtvkqp" rtqrgtvkgu" qh" YQ50315J4Q" hknou" ujqy" uvtqpi" eqttgncvkqp" vq" vjg" enqug" rcemgf" uvtwevwtg" cpf" vq" vjg" rtgugpeg" qh" uvtwevwtcn"ycvgt0"

  Info
Periodical
Materials Science Forum (Volumes 537-538)
Edited by
J. Gyulai and P.J. Szabó
Pages
113-120
DOI
10.4028/www.scientific.net/MSF.537-538.113
Citation
C. Balázsi, E. Ö. Zayim, "Preparation and Characterisation of WO3.1/3H2O Thin Films", Materials Science Forum, Vols. 537-538, pp. 113-120, 2007
Online since
February 2007
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Nguyen Q. Chinh, György Vörös, Péter Szommer, Z. Horita, Terence G. Langdon
1001
Authors: Csaba Balázsi, Zsolt Czigány, Ferenc Wéber, Zsuzsanna Kövér, Zoltán Kónya, Zófia Vértesy, László Péter Biró, Imre Kiricsi, Péter Arató
Abstract:Ownvkycnn" ectdqp" pcpqvwdg" tgkphqtegf" uknkeqp" pkvtkfg" eqorqukvgu" jcxg" dggp" tgcnkugf" d{" ...
97
Authors: Csaba Balázsi, Zsuzsanna Kövér, Enikõ Horváth, Csaba Németh, Zsolt Kasztovszky, Sándor Kurunczi, Ferenc Wéber
Abstract:Ecnekwo" rjqurjcvgu" cpf" j{ftqz{crcvkvg" pcpqrqyfgtu" jcxg" dggp" rtqfwegf" d{" wukpi" ...
105
Authors: János Ginsztler, László Major, Zsolt Puskás, Margit Koós, János Dobránszky, Michael Giese, Barnabás Szabó, Katalin Albrecht
631
Authors: Yasuo Takahashi, Masakatsu Maeda, Takehisa Doki, Souta Matsusaka
Abstract:Vjg"rwtrqug"qh"vjg"rtgugpv"uvwf{"ku"vq"enctkh{"vjg"tqqo"vgorgtcvwtg"oketq/dqpfkpi"dg/ ...
277