Martensitic Transformations

Paper Title Page

Authors: T.W. Duerig
679
Authors: R. Sachdeva, S. Fukuyo, K. Suzuki, Y. Oshida, Shuichi Miyazaki
693
Authors: Y. Oshida, R. Sachdeva, Shuichi Miyazaki, S. Fukuyo
705
Authors: Minoru Nishida, Kenji Kaneko, T. Inaba, A. Hirata, Kiyoshi Yamauchi
711
Authors: Guang Ming Lin, Xin Yuan Chen, Jin Xiu Zhang, Shu Ri Wang
717
Authors: P. Donner, S. Eucken
723
Authors: J.D. Busch, A.D. Johnson, Darel E. Hodgson, C.H. Lee, D.A. Stevenson
729

Showing 111 to 120 of 127 Paper Titles