Materials Science for High Technologies

Paper Title Page

Authors: W. Matz, K. Rudolph, U. Engelmann, W. Anwand
45
Authors: L.G. Mamsurova, K.S. Pigalskiy, V.P. Sakun, A.I. Shushin, L.G. Scherbakova
47
Authors: E.P. Turevskaya, M.I. Yanovskaya, N.Ya. Turova, A.K. Kochetov, Yu.N. Venevtsev
49
Authors: E.D. Politova, G.M. Kaleva, M.V. Kudinova, Yu.E. Roginskaya, B.Sh. Galyamov, G.V. Lopuchova, R.R. Schifrina, S.G. Prutchenko, F.H. Chibirova, Yu.N. Venevtsev
51
Authors: I.V. Golosovsky, V.P. Plakhty, A.E. Sovestnov, E.I. Fedorova, V.P. Harchenkov
53
Authors: G.A. Krutov, V.A. Kudryshev, A.I. Kurbakov, A.L. Malyshev, A.V. Matveev, B.P. Toperverg, V.A. Trunov, V.A. Ulyanov, V.N. Gurin, A.A. Nechitaylov, A.P. Nechitaylov, L.A. Aslanov, V.V. Chernyshev, K. Ullakko, P. Hiismaki
55
Authors: V.P. Plakhty, A.B. Stratilatov, V.I. Fedorov, Yu.P. Chernenkov, G.A. Emelchenko, V.A. Tatarchenko
57
Authors: O.V. Alexandrov, Yu.K. Antonov, Yu.J. Gorina, G.A. Kaljujnaia, K.V. Kiseleva, V.J. Kfitorov, S.R. Oktiabrskii, V.J. Polsskii
59
Authors: S. Oswald, J. Klosowski, G. Kessler, M. Panzner
61
Authors: F. Schlenkrich, K. Fischer, W. Wilde, A. Teresiak, G. Leitner
63

Showing 21 to 30 of 323 Paper Titles