Papers by Keyword: Polyfluorene Derivative

Paper TitlePage

Authors: Shu Ai Li, Shao Wei Wang, Cheng Chao Chu, Xiu Wang, Mei Yan, Jing Hua Yu, Sheng Guang Ge

Abstract: Driven by the urgent demand for novel electrochemiluminescence reagents, a water-soluble polyfluorene derivative, poly [(9,9-bis...

107
Authors: Mei Yan, Wei Qiang Gao, Shen Guang Ge, Jia Dong Huang, Jing Hua Yu

Abstract: A Novel Polyfluorene Derivative, Poly[(9,9-Bis(3'-(N,N-Dimethylamino)propyl)-2,7- Fluorene)-Alt-2,7-(9,9- P-Divinylbenzene)] (P-1) Was...

671
Authors: Mei Yan, Wei Qiang Gao, Shen Guang Ge, Jia Dong Huang, Jing Hua Yu

Abstract: A novel polyfluorene derivative, poly[(9,9-bis(3'-(N,N-dimethylamino)propyl)-2,7- fluorene)-alt-2,7-(9,9- p-divinylbenzene)] (P-1) was...

709
Showing 1 to 3 of 3 Paper Titles