Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Yun-Hae Kim and Prasad Yarlagadda
Online since: January 2013

278-280

Edited by: Guangfan Li and Chaohe Chen
Online since: January 2013

275-277

Edited by: Junpeng Shao and Xianli Liu
Online since: January 2013

274

Edited by: Shaobo Zhong and Yiqiang Zhang
Online since: January 2013

273

Edited by: Wen-Pei Sung and Ran Chen
Online since: December 2012

271-272

Edited by: Huawu Liu, Yongxin Yang, Shijie Shen, Zhili Zhong, Laijiu Zheng and Peng Feng
Online since: December 2012

268-270

Edited by: X. D. Yu
Online since: December 2012

267

Edited by: Jun Zhang, Zhijian Wang, Shuren Zhu and Xiaoming Meng
Online since: December 2012

263-266

Edited by: Ouyang Yun, Xu Min, Yang Li and Liu Xunting
Online since: December 2012

262

Edited by: Chang Tianharry
Online since: December 2012

260-261

Showing 411 to 420 of 549 Main Themes