Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Mohamed Othman
Online since: November 2012

229-231

Edited by: Chunliang Zhang and Paul P. Lin
Online since: November 2012

226-228

Edited by: R. Varatharajoo, E. J. Abdullah, D. L. Majid, F. I. Romli, A. S. Mohd Rafie and K. A. Ahmad
Online since: November 2012

225

Edited by: Jing Guo
Online since: November 2012

224

Edited by: Zhengyi Jiang, Yugui Li, Xiaoping Zhang, Jianmei Wang and Wenquan Sun
Online since: November 2012

220-223

Edited by: Xianghua Liu, Zhenhua Bai, Yuanhua Shuang, Cunlong Zhou and Jian Shao
Online since: November 2012

217-219

Edited by: Quan Yang, Xiaozhong Du, Xingzhong Zhang, Xiaochen Wang and Fei He
Online since: November 2012

215-216

Edited by: Shaobo Zhong and Zhigang Liu
Online since: November 2012

214

Edited by: Changbo Jiang and Zhaohui Joey Yang
Online since: October 2012

212-213

Edited by: Weijun Yang
Online since: October 2012

209-211

Showing 441 to 450 of 553 Main Themes