Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Zhengyi Jiang, Yugui Li, Xiaoping Zhang, Jianmei Wang and Wenquan Sun
Online since: November 2012

220-223

Edited by: Xianghua Liu, Zhenhua Bai, Yuanhua Shuang, Cunlong Zhou and Jian Shao
Online since: November 2012

217-219

Edited by: Quan Yang, Xiaozhong Du, Xingzhong Zhang, Xiaochen Wang and Fei He
Online since: November 2012

215-216

Edited by: Shaobo Zhong and Zhigang Liu
Online since: November 2012

214

Edited by: Changbo Jiang and Zhaohui Joey Yang
Online since: October 2012

212-213

Edited by: Weijun Yang
Online since: October 2012

209-211

Edited by: Weijun Yang and Qiusheng Li
Online since: October 2012

204-208

Edited by: Zhenyu Du and Bin Liu
Online since: October 2012

203

Edited by: Guofu Li and Valery Ya. Shchukin
Online since: October 2012

201-202

Edited by: Dechang Xi, Guoqiang Cai, Zhenlin Wang and De Gao
Online since: October 2012

200

Showing 441 to 450 of 549 Main Themes