AICAM 2005

Volumes 11-12

doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.11-12

Paper Title Page

Authors: Shu Xian Shi, Jian Liu, Yu Zheng Xia, Shu Ke Jiao, Xiao Yu Li

Abstract: In order to improve the hydrophilicity of poly (D,L-latide) (PDLLA), a novel amphiphilic ABA-type triblock copolymers of...

461
Authors: Yuan Sui, Jian Ping Deng, Wan Tai Yang

Abstract: Polypropylene (PP) was modified by melt graft copolymerization with ε-caprolactone (ε-CL) in the absence of initiator. Fourier transform...

465
Authors: Shu Xian Shi, Yu Zheng Xia, Xiao Yan Ma, Shu Ke Jiao, Xiao Yu Li

Abstract: The triblock ABA copolymers of poly (D,L-lactide)-b-poly (ethylene glycol)-b-poly (D,L-lactide) (PDLLA-PEG-PDLLA) were synthesized by bulk...

469
Authors: Naoko Ichieda, Tetsuya Kamimura, Syuhei Yamaguchi, Yasuhiro Funahashi, Tomohiro Ozawa, Koichiro Jitsukawa, Hideki Masuda

Abstract: A disodium tetrakis(phthalimide) palladium(II) complex, [Na2Pd(phthal)4] (1), was synthesized by reaction of four phthalimide molecules...

473
Authors: Meng Xiang Zhang, Li Xin Mao

Abstract: Modification of polypropylene (PP) by the addition of polyolefin elastomer (POE) and attapulgite (AT) has been investigated. The result...

477
Authors: Xian Hao Liu, Shu Xia Lu, Wei Liang Cao, Jing Chang Zhang

Abstract: Various morphologies of silver films fabricated by the thermal decomposition of silver behenate have been studied. The morphological...

481
Authors: Takehiko Makino, Shun Ichiro Tanaka

Abstract: Wetting can be regarded as a kind of effective nanostructure-forming process. To control the structure, a study on the relationship between...

485
Authors: Hua Jian Li, Heng Hu Sun, Xue Jun Xiao, Xu Chu Tie

Abstract: The self-adaptive vegetation concrete is a porous concrete which has characteristics of self-adaptation (suitable for acid-alkali degree...

489
Authors: Ruben L. Menchavez, Koichiro Adachi, Masayoshi Fuji, Minoru Takahashi

Abstract: This work demonstrated an in-situ pyrolysis of gelcast alumina under reduction sintering to make alumina and carbon composite in providing...

493
Authors: Zhan Peng Wu, De Zhen Wu, Fang Li, Feng Hong Hong, Sheng Li Qi, Ri Guang Jin

Abstract: Silvered polyimide films have been prepared by alkali hydroxylation of polyimide film surface and incorporation of silver ions through...

497

Showing 111 to 120 of 186 Paper Titles