Electroceramics in Japan III

Paper Title Page

Authors: Takahiro Yamakawa, Masako Kataoka, Takeshi Fujimura, Kenji Ogawa
45
Authors: Katsuro Hayashi, Takahisa Yamamoto, Yuichi Ikuhara, Taketo Sakuma
51
Authors: Kei Miyamoto, Hiroki Miyamoto, Atsushi Iga
55
Authors: Riki Otsuka, Won Seon Seo, Kunihito Koumoto
59
Authors: Hiroyuki Yagi, Won Seon Seo, Kunihito Koumoto
63
Authors: Mineharu Tsukada, Jeffrey S. Cross, M. Fujiki, M. Tomotani, Y. Kotaka
69
Authors: A. Endo, Atsushi Iwasaki, N. Wakiya, Atsushi Saiki, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
77
Authors: Nobuyuki Kobayashi, Hirofumi Matsuda, Kun'ichi Miyazawa, Makoto Kuwabara
81

Showing 11 to 20 of 57 Paper Titles