Electroceramics in Japan III

Paper Title Page

Authors: Jirawat Thongrueng, Keishi Nishio, Yuichi Watanabe, Kunihiro Nagata, Toshio Tsuchiya
85
Authors: N. Nukaga, Hiroshi Funakubo, Ishikawa Kunio, E. Shigeno, Yutaka Sawada
93
Authors: Tsuyoshi Ogino, Mamabu Komatsu, Isao Sakaguchi, Shunichi Hishita, Naoki Ohashi, Tadashi Takenaka, Kensuke Oki, Noriyuki Kuwano, Hajime Haneda
101
Authors: Toshio Kamiya, Takashi Komaru, Satoshi Shimizu, Mika Kanbe, Charles M. Fortmann, Isamu Shimizu
105
Authors: Shinobu Fujihara, Chikako Sasaki, Toshio Kimura
109
Authors: Yutake Ohya, Syouko Ito, Takayuki Ban, Yasutaka Takahashi
113
Authors: Toru Mori, Katsuya Kawano, Naoki Oda
117
Authors: Chun Hua Chen, N. Wakiya, Atsushi Saiki, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
121
Authors: Toshio Kamiya, Kouichi Nakahata, Toshiyuki Sameshima, Kazuyoshi Ro, Atsushi Suemasu, Charles M. Fortmann, Isamu Shimizu
125

Showing 21 to 30 of 57 Paper Titles