Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale

Paper Title Page

Authors: Zheng Zhong, X.B. Yu, Qing Ping Sun, T.X. Yu, Han Chen Huang
649
Authors: Zhen Bo Zhao, Cheng Liu, Derek O. Northwood
655
Authors: Hong Chul Shin, Tae Kwon Ha, Woo Jin Park, Young Won Chang
667
Authors: Kotaro Hanada, Yusuke Hashiura, Ryutaro Maeda, Toshio Sano, Hideaki Negishi
685

Showing 101 to 110 of 140 Paper Titles