Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale

Paper Title Page

Authors: Ulf Engel, Emil Egerer
449
Authors: B.J. Kim, D.I. Hyun, S.M. Oak, S.K. Choi, Young Hoon Moon
457
Authors: Yasunori Harada, M. Ohmori, Katsunori Mori, Seijiro Maki
463
Authors: Ming Chen, Guo Liang Liu, Fang Hong Sun, Xiao Gang Jian, Ren Wei Yuan
489
Authors: Ming Chen, Fang Hong Sun, Xiao Gang Jian, Bin Hu, Xue Sheng Liu
503
Authors: Qiu Sheng Yan, Zi Qiang Zhang
509

Showing 71 to 80 of 140 Paper Titles