Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale

Volumes 233-236

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.233-236

Paper Title Page

Authors: Tick Hon Yip, Zhi Rui Wang
275
Authors: Pu Rong Jia, Gui Qiong Jiao, Nian Li, Jiawen He
281
Authors: Takeshi Uemori, Fusahito Yoshida
287
Authors: Yeong Maw Hwang, Yi Kai Lin
317
Authors: Klaus B. Müller
323
Authors: Mohamed Rachik, Jean Marc Roelandt, A. Maillard
329

Showing 41 to 50 of 139 Paper Titles