Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale

Volumes 233-236

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.233-236

Paper Title Page

Authors: S. Abdennadher, Han Zhao
223
Authors: Jian Guo Ning, Wei Dong Song, Hai Yan Liu
229
Authors: Sun Kyu Kim, Kwang Hee Im, Young Nam Kim, Jae Woung Park, In Young Yang, Tadaharu Adachi
239
Authors: Young Nam Kim, Kwang Hee Im, Sun Kyu Kim, In Young Yang
245
Authors: Masaru Minagawa, Yuji Doi, Fumio Nagashima
251
Authors: A.A.A. Alghamdi
257

Showing 31 to 40 of 139 Paper Titles