High-Performance Ceramics IV

Volumes 336-338

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.336-338

Paper Title Page

Authors: Eun Sang Lee, Y.J. Chun, J.Y. Jang, Myeong Woo Cho, Won Seung Cho, J.H. Lee
1473
Authors: Hua Tao Wang, Zhi Peng Xie, Wei You Yang, Guo Quan Liu, Li Nan An

Abstract: A novel process with low cost to fabricate SiCN MEMS based on UV lithographic technique is present in this paper. The prepared MEMS are...

1477
Authors: Hua Jian Li, Heng Hu Sun, Xue Jun Xiao, Xu Chu Tie
1481
Authors: Feng Cao, Shi Gang Long, Xing Rong Wu, Rainer Telle

Abstract: The silica-alumina sol bonding agent, prepared by the sol gel route from ethyl silicate and aluminium isopropanol, was characterized by X...

1484
Authors: Mei Jie Zhang, Hou Zhi Wang, Hua Zhi Gu, Ao Huang

Abstract: The Al2O3-mullite system porous refractories were fabricated, and then pretreated by sol-gel. The samples were sintered at 1200°C for 3...

1488
Authors: Li Hua Xu, Fang Lian, Li Chen, Yun Ping Di, Ming Liu, Wen Xia, Bin Xu, Yun Yao
1491
Authors: J.H. Yang, Sang Heum Youn, Jae Jun Kim, Kyu Hong Hwang, Sung Gap Lee, B.S. Jun, Seog Young Yoon, Jong Kook Lee, Hwan Kim

Abstract: To prevent the shrinkages by the densification during the application of unfired Al2O3-C refractories or Al2O3 castables in steel making...

1495
Authors: Wan Mei Sui, Shi Jun Luan, Ran Ran Song

Abstract: β-Sialon bonded corundum multiphase ceramic refractory was prepared by the method of carbothermal reduction and nitridation reactions of...

1498
Authors: Zheng Guang Zou, Chuan Qiang Yin, Yi Wu, Xiao Min Li

Abstract: Fe-Al intermetallic/TiC-Al2O3 ceramic composites were fabricated by in-situ carbothermic and aluminothermic reduction from natural...

1501
Authors: Jian Xin Cao, Yu Zhang, Ling Ke Zeng

Abstract: Ultra-light calcium silicate material constructed with fibrous xonotlite crystals has an advantage of low-thermal conduction coefficient....

1505

Showing 421 to 430 of 766 Paper Titles