Paper Title:
Dynamic Hysteresis Scaling in BaTiO3 Bulk Ceramics
  Info
Periodical
Key Engineering Materials (Volumes 421-422)
Edited by
Tadashi Takenaka, Hajime Haneda, Kazumi Kato, Masasuke Takata and Kazuo Shinozaki
Pages
399-402
DOI
10.4028/www.scientific.net/KEM.421-422.399
Citation
N. Wongdamnern, A. Ngamjarurojana, S. Ananta, Y. Laosiritaworn, R. Yimnirun, "Dynamic Hysteresis Scaling in BaTiO3 Bulk Ceramics", Key Engineering Materials, Vols. 421-422, pp. 399-402, 2010
Online since
December 2009
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Kenichi Kakimoto, Izumi Masuda, Hitoshi Ohsato
7
Authors: Hiroaki Takeda, C. Fujioka, Soichiro Okamura, Tadashi Shiosaki
1169
Authors: Qiang Chen, De Jun Lan, Yi Chen, Du Min Lin, Xi Yue, Ding Quan Xiao, Jian Guo Zhu
Abstract:Lead-free piezoelectric ceramics lithium sodium potassium niobate (LixNayK1-x-y)NbO3 (LNKN100x/100y) have been synthesized by a conventional...
199
Authors: Rong Xia Huang, Yu Zhen Zhao, Yong Jie Zhao, Rong Zheng Liu, He Ping Zhou
Abstract:Lead-free K0.5Na0.5NbO3-xwt% (0.4ZnO-0.6B2O3) ceramics were synthesized by...
315
Authors: Min Chen, X.A. Mei, Rui Fang Liu, C.Q. Huang, J. Liu
Abstract:The ferroelectricity of Bi3.25Nd0.75Ti3O12 (BNT), and...
174