Superplasticity in Advanced Materials - ICSAM-94

Paper Title Page

Authors: A.O. Nikiforov, V.S. Levchenko, I.I. Novikov, V.K. Portnoy
71
Authors: Ruslan Valiev, O.V. Mishin, R.M. Gayanov
83
Authors: Eiichi Sato, Kazuhiko Kuribayashi
89
Authors: A.V. Sisanbaev, Ruslan Valiev, Anna V. Shalimova
101
Authors: Gennady A. Salishchev, Oleg R. Valiakhmetov, Vener Valitov, S.K. Mukhtarov
121

Showing 11 to 20 of 120 Paper Titles