Paper Title
Page
Authors: Oleg D. Sherby, T.G. Nieh, Jeffrey Wadsworth
13
Authors: V.V. Astanin, Oscar A. Kaibyshev
23
Authors: Michael Zelin, Amiya K. Mukherjee
29
Authors: Names Chandra, K. Murali, Hamid Garmestani
47
Authors: Thomas R. Bieler, Rajiv S. Mishra, Amiya K. Mukherjee
65
Authors: A.O. Nikiforov, V.S. Levchenko, I.I. Novikov, V.K. Portnoy
71
Showing 1 to 10 of 119 Paper Titles