Materials Science for High Technologies

Paper Title Page

Authors: V.G. Shteinberg, B.A. Shumm, A.F. Zueva, L.N. Erofeev, O.N. Efimov
479
Authors: A.F. Zueva, Y.V. Geletii, V.N. Tsarev, O.N. Efimov, A.P. Zuev, E.P. Krinichnaya
481
Authors: L. Sawtschenko, K. Jobst, M. Schwarzenberg, H. Eichler, A.F. Zueva
483
Authors: B.Z. Lubentsov, Y.H. Samovarov, G.I. Zvereva, M.L. Khidekel
485
Authors: K. Jobst, L. Sawtschenko, M. Schwarzenberg, L. Wuckel, E. Brackmann, R. Wolf, D. Fehrmann
489
Authors: N. Tyutyulkov, S. Karabunarliev, C.I. Ivanov, I. Kanev
491
Authors: Y.A. Letuchy, E.I. Mirotvortseva, A.N. Mikhailova, V.M. Geskin
497

Showing 191 to 200 of 323 Paper Titles