Materials Science for High Technologies

Paper Title Page

Authors: O. Timofeeva, B.Z. Lubentsov, M.L. Khidekel
501
Authors: E.I. Zhilyaeva, R.N. Lyubovskaya, O.A. Dyachenko, V.V. Gritsenko, S.V. Konovalikhin
507
Authors: O.S. Roshchupkina, G.I. Kozub, L.I. Tkachenko
511
Authors: N.D. Kushch, A.A. Ignatiev, V.N. Laukhin, M.K. Makova, V.A. Merzhanov, L.B. Rozenberg, V.E. Korotkov, R.P. Shibaeva, E.B. Yagubskii
513
Authors: H.R. Hilzinger
515
Authors: T. Zemcík, Yvonna Jirásková, K. Závěta, D. Eckert, J. Schneider, N. Mattern
523

Showing 201 to 210 of 323 Paper Titles