Paper Title
Page
Authors: Ai Mei Zhang, Zhi Yuan Zhang, Qi Li
Abstract:The sheet metal forming of magnesium alloy is studied. A novel hydro-mechanical deep drawing for magnesium alloy sheets at gradient...
1775
Authors: Gui Hua Liu, Zhi Jiang, Yi Bian, Guang Sheng Ren, Chun Guo Xu
Abstract:Cross wedge rolling (CWR) technology, which is a new metal forming process to produce stepped shaft in forging industry, has developed...
1779
Authors: Bing Liu, Feng Hu Wang, An Ying Jiao, Jian Ping Sun, Meng Ying Zhen
Abstract:With JC2000A Contact Angle Measuring Apparatus and established model of rice straw surface wetting, to improve the surface wetting properties...
1783
Authors: Xiao Bin Zhang, Xia Chang, Tao Wei, Chang Sheng Liu
Abstract:A Ni-based alloy NiCrSiB laser cladding layer was made on the surface of CrNiMo stainless steel specimens using NiCrSiB powder. Cavitation...
1788
Authors: Tao He, Bao Yu Wang, Zheng Huan Hu
1796
Authors: Guo Yang Shi, Jun Fu Wei, Kong Yin Zhao, Huan Zhang, Xiao Lei Wang, Jing Feng
1800
Authors: Shie Chen Yang, Tsuo Fei Mao, Hsi Chuan Huang, Feng Che Tsai, Jiuan Hung Ke
Abstract:This study introduces an Abrasive Jet Polishing (AJP) technique using wax-coated abrasive SiC particle to improve the polishing quality of...
1813
Authors: Yan Mei Zhang, Xiao Hua Jie, Zhong Hou Li, Zhong Xu
1817
Showing 341 to 350 of 357 Paper Titles