Asian Ceramic Science for Electronics II and Electroceramics in Japan V

Paper Title Page

Authors: Motohide Matsuda, Keiko Abe, Tae Tamori, Michihiro Miyake
273
Authors: Kenji Toda, Yoshio Aoyama, Mineo Sato
277
Authors: Yasuhiro Harada, Yoichi Yoshida, Kei Sugiura, Daisuke Hakura, Jun Kuwano, Yasukazu Saito
281
Authors: Kiyoshi Kanamura, Toshinori Mitsui, Young Ho Rho, Takao Umegaki
285
Authors: Shinichi Tobishima, Y. Ogino, T. Kuryu, Yoshiyuki Saito, R. Sugawara, M. Oura
293
Authors: Ayako Okutomi, Masashi Higuchi, Yasuo Azuma, Keiichi Katayama
299
Authors: Moriyasu Nonaka, Shigenori Matsushima, Masataka Mizuno, Chao Nan Xu
303
Authors: Akihiro Yamada, Hideki Ohashi, Yoshikado Shinzo
311

Showing 51 to 60 of 61 Paper Titles