Asian Ceramic Science for Electronics II and Electroceramics in Japan V

Paper Title Page

Authors: Gamaralalage R.A. Kumara, Shoji Kaneko, Masayuki Okuya, Akihiro Konno, Kirthi Tennakone
119
Authors: Yoshitake Masuda, Dejun Wang, Tetsu Yonezawa, Kunihito Koumoto
125
Authors: Takeshi Miki, Kaori Nishizawa, Kazuyuki Suzuki, Kazumi Kato
131
Authors: Tomoaki Yamada, Naoki Wakiya, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
137
Authors: Kazuyuki Suzuki, Kaori Nishizawa, Takeshi Miki, Kazumi Kato
141
Authors: Kaori Nishizawa, Takeshi Miki, Kazuyuki Suzuki, Kazumi Kato
147
Authors: Daisuke Nagahama, Yoshitake Masuda, Tetsu Yonezawa, Kunihito Koumoto
155
Authors: Shinya Isobe, Yoshitake Masuda, Shingo Hirano, Toshihiko Tani, Kunihito Koumoto
161
Authors: Tsuyoshi Ogino, Naoki Ohashi, Isao Sakaguchi, Shunichi Hishita, Yutaka Adachi, Hajime Haneda
167
Authors: Naoki Ohashi, Takashi Sekiguchi, Isao Sakaguchi, Naoki Ebisawa, Takeshi Ohgaki, Tadashi Takenaka, Hajime Haneda
173

Showing 21 to 30 of 61 Paper Titles