Asian Ceramic Science for Electronics II and Electroceramics in Japan V

Volumes 228-229

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.228-229

Paper Title Page

Authors: De Sheng Fu, Yasutaka Yoshimi, Hisao Suzuki, Kenji Ishikawa
63
Authors: Hiroshi Funakubo, Takahiro Oikawa, Kuniharu Nagashima, Masanori Aratani, Keisuke Saito
69
Authors: Chun Hua Chen, Naoki Wakiya, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutani
87
Authors: Kazumi Kato, Kazuyuki Suzuki, Kaori Nishizawa, Takeshi Miki
93
Authors: Onwona Agyeman, Chao Nan Xu, Hiroshi Tateyama, Morio Suzuki, Xu Guang Zheng
107
Authors: Noriko Saito, Hajime Haneda, Kunihito Koumoto
113
Authors: Gamaralalage R.A. Kumara, Shoji Kaneko, Masayuki Okuya, Akihiro Konno, Kirthi Tennakone
119

Showing 11 to 20 of 60 Paper Titles