Damage Assessment of Structures V

Paper Title Page

Authors: Czesław Cempel, Maciej Tabaszewski, M. Krakowiak
215
Authors: J.E.T. Penny, Michael I. Friswell
223
Authors: Arkadiusz J. Żak, Matthew P. Cartmell, Wiesław M. Ostachowicz
233
Authors: Guang Lan Liao, Tie Lin Shi, Shi Yuan Liu
249
Authors: Zhen Yong Chen, Dan Guo, Yong Yong He, Fu Lei Chu
257

Showing 21 to 30 of 66 Paper Titles