Advanced Ceramics and Composites

Paper Title Page

Authors: Isao Tanaka, Kazuyoshi Tatsumi, Fumiyasu Oba, Hirohiko Adachi
149
Authors: Qian Wang, Zhi Hao Jin, Yong Lan Wang
161
Authors: Toyohiko Yano, Dae Chul Park, Yasutaka Horie, Hirofumi Inoue, Keiichi Katayama, Takayoshi Iseki
165
Authors: Kotoji Ando, Byung Soo Kim, Min Cheol Chu, Shinji Saitou, Sigemi Sato
175
Authors: Satoko Shoji, Yoshiro Katase, Kiyohito Okamura
187
Authors: K. Yoshida, Kazuaki Hashimoto, Yoshitomo Toda, S. Udagawa, Toyohiko Yano
191

Showing 31 to 40 of 99 Paper Titles