Advanced Ceramics and Composites

Volume 247

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.247

Paper Title Page

Authors: Peng Zhao Gao, Hong Jie Wang, Zhi Hao Jin
199
Authors: Toshikatsu Ishikawa, Hiroshi Ichikawa
203
Authors: Naoki Kondo, Yoshikazu Suzuki, Tatsuki Ohji
219
Authors: Ji Hong She, Jian Feng Yang, Tatsuki Ohji
223
Authors: Jian Feng Yang, Ji Hong She, Guo Jun Zhang, Naoki Kondo, Tatsuki Ohji
227
Authors: Chin-Ho Lin, Junichi Tatami, Takeshi Meguro, Katsutoshi Komeya, Yutaka Abe, Michiyasu Komatsu, Mitsuhiro Okamoto
235

Showing 41 to 50 of 98 Paper Titles