Advanced Ceramics and Composites

Volume 247

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.247

Paper Title Page

Authors: Sadahiro Tsurekawa, Y. Naito, V.S.R. Murthy, Tadao Watanabe, N. Tamari
331
Authors: Yuichi Ikuhara, Katsuyuki Matsunaga, Takahisa Yamamoto, Taketo Sakuma
335
Authors: M. Kitayama, Takayuki Narushima, K. Tran, G. Gronsky, Andreas M. Glaeser
341
Authors: Wei Xu, Xiao Shan Ning, He Ping Zhou, Yuan Bo Lin, Ke Xin Chen
355
Authors: Koji Watari, Hiromi Nakano, Takahisa Tsugoshi, Takaaki Nagaoka, Kazuyori Urabe, S. Cao, Katsunori Mori, Kozo Ishizaki
361
Authors: Long Tu Li, Ning Xin Zhang
365
Authors: Yi Bing Cheng, Qun Bao Yang, Yan Mei Kan, Pei Ling Wang, Yong Xiang Li, Qing Rui Yin, Dong Shen Yan
371
Authors: Si Young Choi, Yang Il Jung, Suk Joong L. Kang
377

Showing 71 to 80 of 98 Paper Titles