Advances in Abrasive Technology VI

Paper Title Page

Authors: Fei Hu Zhang, Yi Zhi Liu, J.C. Gui, H.J. Wang
119
Authors: Mutsumi Touge, Junji Watanabe, Y. Ohbuchi, Hidetoshi Sakamoto, N. Ueda
123
Authors: Cheng Yong Wang, Y.H. Sun, Zhe Qin, Lian Zhou
129
Authors: Y. Yamamoto, Hirotaka Maeda, H. Shibutani, H. Suzuki, O. Horiuchi
135
Authors: W.K. Chen, Tsunemoto Kuriyagawa, H. Huang, Haruhiko Ono, Masaru Saeki, Katsuo Syoji
141
Authors: H. Huang, L. Yin, W.K. Chen, Z. Xiong
171

Showing 21 to 30 of 98 Paper Titles