Advances in Abrasive Technology VI

Paper Title Page

Authors: Zhen Yuan Jia, T. Ji, Dong Ming Guo, Gui Hong Bian
177
Authors: P. Comley, D.J. Stephenson, John Corbett
207
Authors: X.W. Liu, K. Cheng, D. Webb, X.Q. Jiang, S.J. Xiao, A.P. Longstaff, M.H. Widiyarto, L. Blunt, D. Ford
213
Authors: Yutaka Watanabe, W. Gao, Hideki Shimizu, S. Kiyono
219
Authors: J.Z. Zhang, Dan Li, Ming Jun Chen, Shen Dong
231

Showing 31 to 40 of 98 Paper Titles