Advances in Abrasive Technology VI

Paper Title Page

Authors: Xun Chen, Jing Feng Zhi, I.R. Pashby
359
Authors: Xun Chen, Jing Feng Zhi, I.R. Pashby
365
Authors: Yunn Shiuan Liao, P.W. Hong, C.T. Yang
371
Authors: Pei Lum Tso, S.Y. Ho
377
Authors: S.J. Han, J.K. Choi, Seok Woo Lee, Hon Jong Choi
395
Authors: Yun Zhang, Jing Feng Zhi, Yong Bo Wu
401
Authors: Junji Watanabe, Tohru Hisamatsu, M. Hirano
407
Authors: Jae Young Choi, Hwan Kim, J. Park, S. Chung, Hae Do Jeong, M. Kinoshita
413

Showing 61 to 70 of 98 Paper Titles