Advances in Abrasive Technology VI

Volumes 257-258

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.257-258

Paper Title Page

Authors: Shinya Tsukamoto, N. Nishikawa, Katsutomo Okamoto, Kazuhito Ohashi
483
Authors: Zhong Ning Guo, Zhi Gang Huang, Chao Yuan Wang
489
Authors: Yong Bo Wu, Y. Fan, M. Kato, T. Tachibana, Katsuo Syoji, Tsunemoto Kuriyagawa
495
Authors: Manabu Iwai, Tetsutaro Uematsu, Li Lin, Anurag Sharma, Kiyoshi Suzuki
501
Authors: Fei Hu Zhang, Gui Wen Kang, Zhong Jun Qiu, Shen Dong
511
Authors: Kiyoshi Suzuki, Manabu Iwai, Anurag Sharma, Tetsutaro Uematsu, M. Kunieda, C.S. Liu
535

Showing 81 to 90 of 97 Paper Titles