Advances in Abrasive Technology VI

Paper Title Page

Authors: J.J. Lee, Eun Sang Lee, S.K. Min, Y. Kim, Kyu Hong Hwang
477
Authors: Shinya Tsukamoto, N. Nishikawa, Katsutomo Okamoto, Kazuhito Ohashi
483
Authors: Zhong Ning Guo, Zhi Gang Huang, Chao Yuan Wang
489
Authors: Yong Bo Wu, Y. Fan, M. Kato, T. Tachibana, Katsuo Syoji, Tsunemoto Kuriyagawa
495
Authors: Manabu Iwai, Tetsutaro Uematsu, Li Lin, Anurag Sharma, Kiyoshi Suzuki
501
Authors: Fei Hu Zhang, Gui Wen Kang, Zhong Jun Qiu, Shen Dong
511

Showing 81 to 90 of 98 Paper Titles