Bioceramics 19

Volumes 330-332

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.330-332

Paper Title Page

Authors: W.C. Chen, C.Y. Bao, Y.L. Jeyachandran, Guo Min Ou, Hong Song Fan, Yun Mao Liao, Xing Dong Zhang

Abstract: Circumambient tissues infection is a common complication of implanted percutaneous and permucosal devices (PDs). In order to counter the...

653
Authors: Ayako Oyane, Yuusuke Ishikawa, Yu Sogo, Atsushi Yamazaki, Katsuko S. Furukawa, Takashi Ushida, Atsuo Ito
659
Authors: Kun Tian, Dong Hua Guan, Ping Wu, Chun Peng Huang, Lin Niu, Su Qin Xian, Yu Chen, Peng Wang, Yi Li Qu, Yong Mei Ye, Ting Ting Wang, Zhi Qing Chen

Abstract: Based on the molecular recognition theory, an organic molecules model was designed to induce the hydroxyapatite crystallization, to build a...

663
Authors: Fan Xiao, Ren Guo Song, Akiyoshi Osaka

Abstract: Heating reduces the amount of Ti-OH groups in the surface layers that are considered to favor apatite nucleation. Thus, low temperature...

667
Authors: Ying Jun Wang, Chun Rong Yang, Hua De Zheng, Xiao Feng Chen, Cheng Yun Ning, Li Ren, Chun Lin Deng

Abstract: The PCL plates hydrolyzed by NaOH aqueous solutions and carboxylate groups were introduced onto the surfaces of specimen. Specimens were...

671
Authors: Takashi Ichibouji, Toshiki Miyazaki, Eiichi Ishida, Masahiro Ashizuka, Atsushi Sugino, Chikara Ohtsuki, Koichi Kuramoto

Abstract: Apatite-polymer hybrids are expected as novel bone substitutes exhibiting bone-bonding ability and mechanical performances analogous to...

675
Authors: Jin Fang Liu, Satoshi Hayakawa, Kanji Tsuru, Jian Zhong Jiang, Akiyoshi Osaka

Abstract: Rutile films were deposited on polyethylene terephatalate (PET), polytetrafluoroethylene (PTFE), Silicone, poly6-caprolactam (Nylon6),...

679
Authors: Atsushi Sugino, Toshiki Miyazaki, Chikara Ohtsuki

Abstract: Development of the organic-inorganic hybrids composed of apatite crystals and organic polymer is expected to be an attractive material that...

683
Authors: Jin Fang Liu, Satoshi Hayakawa, Kanji Tsuru, Jian Zhong Jiang, Akiyoshi Osaka

Abstract: Rutile films were deposited on poly-l-lactide (PLLA) substrates using 0.5 M titanium tetrachloride aqueous solution at 40 °C for 72 h. The...

687
Authors: Yu Sogo, Atsuo Ito, Hirotaka Mutsuzaki, Ayako Oyane, M. Onoguchi, Noboru Ichinose, Masataka Sakane, Naoyuki Ochiai

Abstract: A FGF-2-apatite composite layer (FGF-AP layer) was formed on the surface of Ti screws in a supersaturated calcium phosphate solution...

691

Showing 161 to 170 of 349 Paper Titles