High-Performance Ceramics IV

Volumes 336-338

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.336-338

Paper Title Page

Authors: Qing Zhou, Shao Ming Dong, Xiang Yu Zhang, Yu Sheng Ding, Zheng Ren Huang, Dong Liang Jiang

Abstract: To obtain high performance ceramic matrix composites (CMCs), fiber coatings are often fabricated as the interphase between fiber and...

1307
Authors: Hai Bo Feng, De Chang Jia, Yu Zhou, Qing Chang Meng

Abstract: The in situ TiB whisker reinforced titanium matrix composites were prepared by mechanical alloying followed by spark plasma sintering....

1310
Authors: Zhou Fu Wang, Chun Tian Du, Xi Tang Wang, Bao Guo Zhang

Abstract: Mullite whiskers were prepared by sol-gel method. The preparing conditions, the morphology and crystallite phase of the mullite whiskers...

1313
Authors: Seong Soo Park, Ji Hwan Park, Jeong Hwan Park, Seong Soo Hong, Hong Chae Park, Gun Dae Lee

Abstract: Mesoporous MCM-41 materials were prepared using the conventional thermal and microwave heating method. Both in conventional thermal and...

1316
Authors: Hong Jie Wang, Wen Zhang, Yu Bai, Guan Jun Qiao, Ji Qiang Gao, Zhi Hao Jin

Abstract: In this paper, the mechanical properties of porous Si3N4/SiC composite prepared by different forming method (uniaxial pressing and...

1320
Authors: Xiu Hua Li, Rong Lei Men, Guan Wei Suo, Zheng Fang Yang

Abstract: To study the effect of second sintering on intragranular structure and mechanical properties of 10vol%Al2O3/3Y-TZP composites, the...

1324
Authors: Gang Xu, Con Jiang Tu, Wen Jian Weng, Pi Yi Du, Ge Shen, Gao Rong Han

Abstract: The synthesis of aluminum titanate solid solution (Al2(1-x)MgxTi1+xO5, x=0, 0.1, 0.2) powders was realized by solid state reaction method...

1327
Authors: Yan Gai Liu, Zhao Hui Huang, Ming Hao Fang
1331
Authors: Ben Jun Cheng, Xing Zhong Guo, Li Li, Dong Yun Li

Abstract: The effect of aluminium sol on the properties and microstructure of corundum-mullite ceramics was investigated. The sample with 1.5 wt%...

1333
Authors: Lin Yang, Zhao Hui Huang, Li Bing Liao, Ming Hao Fang
1337

Showing 371 to 380 of 766 Paper Titles