Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: W.M. Huang, X.Y. Gao, Q. Ng, Q.Y. Liu, H.K. Kung, X. Liu
95
Authors: Ying Ming Shen, Yan Liang Du, Bao Chen Sun, Jun Liang Li
99
Authors: Cheng Xin Lin, Nanju Gu, Lian Cheng Zhao, Qing Suo Liu, Chun Sheng Wen
103
Authors: Zhi Zhong Dong, Shou Li Zhou, Wen Xi Liu
107
Authors: Xiao Jun Yan, Jing Xu Nie
111
Authors: Wolfgang Predki, Martin Kloenne
115
Authors: Ping Hua Lin, Chong Xi Tang, Zhi Hua Huang, Y.S. Dong, Cheng Lin Chu
119
Authors: Ping Hua Lin, Chong Xi Tang, Zhi Hua Huang, Cheng Lin Chu, Y.S. Dong, Jiu Lang Xiong
123
Authors: Edwald G. Welp, Joachim Breidert
127
Authors: Svetlana Shabalovskaya, Jorma Ryhänen, L'Hocine Yahia
131

Showing 21 to 30 of 132 Paper Titles