Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: Jorma Ryhänen, Svetlana Shabalovskaya, L'Hocine Yahia
139
Authors: Xing Fang Wu, Ying Fu, Yong Han, Wen Shen Hua, Si Ze Yang
149
Authors: X.K. Zhao, Wei Cai, Y. Tian, Lian Cheng Zhao
153
Authors: R. Steegmueller, C. Wagner, T. Fleckenstein, A. Schuessler
161
Authors: Xiao Xiang Wang, Akiyoshi Osaka
165
Authors: Dimitri Aslanidis, Gisele Roebben, Johan Bruninx, Wilfried Van Moorleghem
169
Authors: Wei Dong Miao, Xu Jun Mi, Ming Zhu, Jin Fang Guo, Ya Ming Kou
173

Showing 31 to 40 of 132 Paper Titles