Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Jin Sheng Xiao, Chun Zhi Hu, Dong Zhou Cui, Yun Hua Guo
763
Authors: Yogesh Bansal, Yi Zhong, Marek-Jerzy Pindera
769
Authors: Soshu Kirihara, Mitsuo Wada Takeda, Kazuaki Sakoda, Y. Miyamoto
785
Authors: Chuan Bin Wang, Lian Meng Zhang, Qiang Shen
803
Authors: Kazuhisa Fujita, Hiroyuki Furukawa, Masanobu Yamanaka, Masayuki Niino
807
Authors: Yoshihiro Obata, Kazutoshi Takeuchi, M. Kawazoe, Kozo Kanayama
819

Showing 151 to 160 of 161 Paper Titles