Functionally Graded Materials VII

Volumes 423-425

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.423-425

Paper Title Page

Authors: Min Zhang, Hong Jun Huang, Hong Jing Wang, Zhi Guang Li
599
Authors: Naotake Noda, Masayuki Ishihara, Noriyuki Yamamoto, Takao Fujimoto
607
Authors: Michihiko Nakagaki, Hua Jian Chang, Kenichi Yamazaki
629
Authors: Yiu Wing Mai, Bao Lin Wang, Xing Hong Zhang, Jie Cai Han
635
Authors: Li Sheng Liu, Qing Jie Zhang, Peng Cheng Zhai, Chang Chu Zhu
641
Authors: Gan Yun Huang, Yue Sheng Wang
645

Showing 121 to 130 of 161 Paper Titles