Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Eckhard Müller, Čestmir Drašar, H. Ernst, Wolfgang A. Kaysser
453
Authors: Jin Hui Wang, Feng Xu, Shao Ze Yan, S.Z. Wen
461
Authors: Qiang Shen, Lian Meng Zhang, Hua Tan, Feng Juan Jing
467
Authors: Ji Wang Yan, Hai Ping Cui, Xie Quan Liu, J.Z. Liu, Zhong Min Zhao
471
Authors: H.L. Ning, Zhi Ting Geng, Ju Sheng Ma, F.X. Huang, Zhi Da Han, Jing Yi Cui
495
Authors: Jing Xia Wang, Li Zhen Fan, Feng Zhang, Shan Pu Yu, De Shan Liu
501

Showing 91 to 100 of 162 Paper Titles