Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Kenta Takagi, Jing Feng Li, Ryuzo Watanabe, Abdulhakim A. Almajid, Minoru Taya
405
Authors: Hua Rong Cheng, Jing Chuan Zhu, Zhong Da Yin, Jae Ho Jeon
411
Authors: Jing Chuan Zhu, Shuyan Wu, Hua Rong Cheng, Zhong Da Yin, Jae Ho Jeon
417
Authors: Ming Hao Fang, Wei Pan, Rui Gang Wang, Zhen Zhu Cao, Jian Chen, Li Kun Hou
423
Authors: Hai Tao Liu, Mao Sheng Cao, Cheng Jun Qiu, J. Zhu
427
Authors: Ni Zhong, Da Zhi Sun, Hui Du, Hong Yang, Xian Lin Dong
431
Authors: S. Yamaguchi, Takaaki Shishido, Mamoru Omori, A. Okubo, Satoru Yamamoto
441
Authors: Ji Gui Cheng, Hai Bin Li, Xing Qin Liu, Guang Yao Meng
449

Showing 81 to 90 of 162 Paper Titles